Are symbols useful and culturally acceptable in health-state valuation studies?: an exploratory study in a multi-ethnic Asian population

- Wee, Hwee-Lin; Li, Shu-Chuen; Zhang, Xu-Hao; Xie, Feng; Feeny, David; Luo, Nan; Cheung, Yin-Bun; Machin, David; Fong, Kok-Yong; Thumboo, Julian