A Scientometric Analysis and Critical Review of Internet Gaming Disorder Behaviours

- Sun, Shirley Qi-Yu; Tang, Anson Chiu-Yan; Wang, Qing; Chung, Loretta Yuet-Foon; Lee, Regina Lai-Tong