Colossal Magnetization and Giant Coercivity in Ion-Implanted (Nb and Co) MoS2Crystals

- Ahmed, Sohail; Carl Cui, Xiang-Yuan; Wang, Lan; Suzuki, Kiyonori; Ding, Jun; Chu, Xueze; Clastinrusselraj Indirathankam, Sathish Russellraj; Peng, Mingli; Vinu, Ajayan; Ringer, Simon Peter; Yi, Jiabao; Ding, Xiang; Murmu, Peter Paul; Bao, Nina; Geng, Xun; Xi, Shibo; Liu, Rong; Kennedy, John; Wu, Tom