Image-based food portion size estimation using a smartphone without a fiducial marker

- Yang, Yifan; Jia, Wenyan; Bucher, Tamara; Zhang, Hong; Sun, Mingui