Confinement-Induced Giant Spin-Orbit-Coupled Magnetic Moment of Co Nanoclusters in TiO2 Films

- Ding, Xiang; Cui, Xiangyuan; Tseng, Li-Ting; Lee, Wai Tung; Ahmed, Sohail; Zheng, Rongkun; Liu, Tao; Wu, Tom; Ding, Jun; Suzuki, Kiyonori; Lauter, Valeria; Vinu, Ajayan; Xiao, Chi; Ringer, Simon P.; Yi, Jia Bao; Luo, Xi; Bao, Nina; Rusydi, Andrivo; Yu, Xiaojiang; Lu, Zunming; Du, Yonghua; Guan, Xinwei