A Solution-Processed All-Perovskite Memory with Dual-Band Light Response and Tri-Mode Operation

- Guan, Xinwei; Wan, Tao; Liu, Kewei; Vinu, Ajayan; Yi, Jiabao; Chu, Dewei; Wu, Tom; Hu, Long; Lin, Chun-Ho; Yang, Jialin; Huang, Jing-Kai; Huang, Chien-Yu; Shahrokhi, Shamim; Younis, Adnan; Ramadass, Kavitha