Coupling ferroelectric polarization and anisotropic charge migration for enhanced CO₂ photoreduction

- Yu, Hongjian; Huang, Hongwei; Reshak, Ali H.; Auluck, Sushil; Liu, Lizhen; Ma, Tianyi; Zhang, Yihe