Coupling piezocatalysis and photocatalysis in Bi₄NbO₈X (X = Cl, Br) polar single crystals

- Hu, Cheng; Huang, Hongwei; Chen, Fang; Zhang, Yihe; Yu, Hai; Ma, Tianyi