Pyroelectric catalysis

- Wang, Chunyang; Tian, Na; Ma, Tianyi; Zhang, Yihe; Huang, Hongwei