Activation volume dominated diffusivity of Ni50Al50 melt under extreme conditions

- Tang, Jian; Xue, Xiangyi; Yi Wang, William; Lin, Deye; Ahmed, Tanvir; Wang, Jun; Tang, Bin; Shang, Shunli; Belova, Irina V.; Song, Heifeng; Murch, Graeme E.; Li, Jinshan; Liu, Zi-Kui