Vanadium doped 1T MoS2 nanosheets for highly efficient electrocatalytic hydrogen evolution in both acidic and alkaline solutions

- Li, Mengyao; Cai, Bihai; Wan, Tao; Ao, Zhimin; Yi, Jiabao; Chu, Dewei; Tian, Ruoming; Yu, Xiaojiang; Breese, Mark B.H.; Chu, Xueze; Han, Zhaojun; Li, Sean; Joshi, Rakesh; Vinu, Ajayan