Digesting commercial clips from TV streams

- Duan, Ling-Yu; Zheng, Yan-Tao; Wang, Jinqiao; Lu, Hanqing; Jin, Jesse S.