A multimodal scheme for program segmentation and representation in broadcast video streams

- Wang, Jinqiao; Duan, Lingyu; Liu, Qingshan; Lu, Hanqing; Jin, Jesse S.