Amine-CdS for exfoliating and distributing bulk MoO3 for photocatalytic hydrogen evolution and Cr(VI) reduction

- Wang, Shengye; Zhao, Xu; Sharif, Hafiz Muhammad Adeel; Chen, Zhuwen; Chen, Yantao; Zhou, Biao; Xiao, Ke; Yang, Bo; Duan, Qiushi