Thickness-Dependent Facet Junction Control of Layered BiOIO3 Single Crystals for Highly Efficient CO2 Photoreduction

- Chen, Fang; Huang, Hongwei; Ye, Liqun; Zhang, Tierui; Zhang, Yihe; Han, Xiaopeng; Ma, Tianyi