Ultrathin 1T-MoS2 Nanoplates Induced by Quaternary Ammonium-Type Ionic Liquids on Polypyrrole/Graphene Oxide Nanosheets and Its Irreversible Crystal Phase Transition During Electrocatalytic Nitrogen Reduction

- Mao, Hui; Fu, Yuanlin; Yang, Haoran; Deng, Zi-Zhao; Sun, Ying; Liu, Daliang; Wu, Qiong; Ma, Tianyi; Song, Xi-Ming