A comprehensive study on the transformation of chemical structures in the plastic layers during coking of Australian coals

- Hui, Yunze; Tian, Lu; Lee, Soonho; Chen, Yixin; Tahmasebi, Arash; Mahoney, Merrick; Yu, Jianglong