Knockout of glutathione peroxidase 5 down-regulates the piRNAs in the caput epididymidis of aged mice.

- Chu, Chen; Yu, Lu; Ni, Min-Jie; Ni, Zi-Mei; Guo, Yun-Li; Fei, Zhao-Liang; Gou, Lan-Tao; Liu, Qiang; Sharma, Samanta; Zhou, Yu; Liu, Mo-Fang; Chen, Charlie Degui; Henry-Berger, Joelle; Eamens, Andrew L.; Nixon, Brett; Ru, Yan-Fei; Kocer, Ayhan; Champroux, Alexandre; Li, Zhi-Tong; He, Miao; Xie, Sheng-Song; Ma, Wu-Bin