Defects Engineering Induced Ultrahigh Magnetization in Rare Earth Element Nd-doped MoS2

- Ding, Xiang; Cui, Xiangyuan; Sohail, Ahmed; Murmu, Peter P.; Kennedy, John; Bao, Nina; Ding, Jun; Liu, Rong; Peng, Mingli; Wang, Lan; Chu, Xueze; Vinu, Ajayan; Ringer, Simon P.; Yi, Jiabao