Effect of 1-MCP and ethylene absorbent on the development of lenticel disorder of 'Xinli No.7' pear and possible mechanisms

- Wang, Baogang; Wang, Yunxiang; Li, Wensheng; Zhou, Jiahua; Chang, Hong; Golding, John B.