Macroscopic spontaneous polarization and surface oxygen vacancies collaboratively boosting CO2 photoreduction on BiOIO3 single crystals

- Chen, Fang; Ma, Zhaoyu; Ye, Liqun; Ma, Tianyi; Zhang, Tierui; Zhang, Yihe; Huang, Hongwei