Structural and electronic engineering of biomass-derived carbon nanosheet composite for electrochemical oxygen reduction

- Maliutina, Kristina; He, Changjie; Huang, Jiajia; Yu, Jianglong; Li, Fengjiao; He, Chuanxin; Fan, Liangdong