Z-scheme g-C₃N₄/Bi₂O₂[BO₂(OH)] heterojunction for enhanced photocatalytic CO₂ reduction

- Guo, Lina; You, Yong; Huang, Hongwei; Tian, Na; Ma, Tianyi; Zhang, Yihe