Bifunctional hydrogen production and storage on 0D-1D heterojunction of Cd₀.₅Zn₀.₅S@Halloysites

- Lin, Sen; Zhang, Yihe; You, Yong; Zeng, Chao; Xiao, Xue; Ma, Tianyi; Huang, Hongwei