Reactive sites rich porous tubular yolk-shell g-C₃N₄ via precursor recrystallization mediated microstructure engineering for photoreduction

- Tian, Na; Xiao, Ke; Zhang, Yihe; Lu, Xingxu; Ye, Liqun; Gao, Puxian; Ma, Tianyi; Huang, Hongwei