Z-scheme g-C₃N₄/Bi₄NbO₈Cl heterojunction for enhanced photocatalytic hydrogen production

- You, Yong; Wang, Shuobo; Xiao, Ke; Ma, Tianyi; Zhang, Yihe; Huang, Hongwei