Spatial variation of correlations between vertical soil water and evapotranspiration and their controlling factors in a semi-arid region

- A, Yinglan; Wang, Guoqiang; Liu, Tingxi; Xue, Baolin; Kuczera, George