Making and unmaking prejudice: religious affiliation mitigates the impact of mortality salience on out-group attitudes

- Newheiser, Anna-Kaisa; Hewstone, Miles; Voci, Alberto; Schmid, Katharina