RIPK1 regulates survival of human melanoma cells upon endoplasmic reticulum stress through autophagy

- Luan, Qi; Jin, Lei; Tseng, Hsin-Yi; Zhang, Xu Dong; Jiang, Chen Chen; Tay, Kwang Hong; Lai, Fritz; Liu, Xiao Ying; Liu, Yi Lun; Guo, Su Tang; Li, Chung Ying; Yan, Xu Guang