Pain relief effect of breast feeding and music therapy during heel lance for healthy-term neonates in China: a randomized controlled trial

- Zhu, Jiemin; He , Hong-Gu; Zhou, Xiuzhu; Wei, Haixia; Gao, Yaru; Ye, Benlan; Liu, Zuguo; Chan, Sally Wai-Chi