Catalytic reduction of NO using iron oxide impregnated biomass and lignite char for flue gas treatment

- Li, Xianchun; Dong, Zhen; Dou, Jinxiao; Yu, Jianglong; Tahmasebi, Arash