An experimental study of direct reduction of hematite by lignite char

- Akhtar, Kazim; Tahmasebi, Arash; Tian, Lu; Yu, Jianglong; Lucas, John