17-demethoxy-reblastatin, an Hsp90 inhibitor, induces mitochondria-mediated apoptosis through downregulation of Mcl-1 in human hepatocellular carcinoma cells

- Zhao, Surong; Li, Hongmei; Jiang, Chenchen; Ma, Tao; Wu, Chengzhu; Huo, Qiang; Liu, Hao