Experimental study on microwave pyrolysis of an Indonesian low-rank coal

- Wang, Nan; Yu, Jianglong; Tahmasebi, Arash; Han, Yanna; Lucas, John; Wall, Terry; Jiang, Yu