Null-steering beamforming in uncertain environment

- Hou, Jian; Lin, Zhiyun