The development of eye shape and the origin of lower field myopia in the guinea pig eye

- Zeng, Guang; Bowrey, Hannah E.; Fang, Jun; Qi, Yanhua; McFadden, Sally A.