An experimental study on production of silica aero-gel using fly ash from coal-fired power plants

- Qin, Xing-hua; Xu, Jing; Feng, Yu; Tahmasebi, Arash; Yu, Jiang-long