A differential scanning calorimetric (DSC) study on the characteristics and behavior of water in low-rank coals

- Tahmasebi, Arash; Yu, Jianglong; Su, Huaixing; Han, Yanna; Lucas, John; Zheng, Hanglin; Wall, Terry