Building a successful platform for interprofessional education for health professions in an Asian university.

- Jacobs, Joshua Levi; Samarasekera, Dujeepa D.; Chui, Wai Keung; Chan, Sui Yung; Wong, Li Lian; Liaw, Sok Ying; Tan, Mui Ling; Chan, Sally