New analogues of Clausen’s identities arising from the theory of modular forms

- Chan, Heng Huat; Tanigawa, Yoshio; Yang, Yifan; Zudilin, W.