Compressive sampling for networked feedback control

- Nagahara, Masaaki; Quevedo, Daniel E.; Matsuda, Takahiro; Hayashi, Kazunori